شماره مطلب: 1292 تعداد بازدید: 424 زمان ایجاد: 1395‎/‎11‎/‎09
 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند خداوند مرا به هفت چیز سفارش کرده است.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:

پروردگارم هفت چیز را به من سفارش فرمود: اخلاص در نهان و آشکار، گذشت ازکسى که به من ظلم نموده، بخشش به کسى که مرا محروم کرده، رابطه با کسى که با من قطع رابطه کرده، و سکوتم همراه با تفکّر و نگاهم براى عبرت باشد.

 متن حدیث:

 اَوصانى رَبّى بِسَبعٍ: اَوصانى بِالاِْخلاصِ فِى السِّرِّ وَ الْعَلانیَةِ وَ اَناَعْفُوَ عَمَّن ظَلَمَنى و اُعْطىَ مَن حَرَمَنى و اَصِلَ مَنْ قَطَعَنى و اَن یَکونَ صَمْتى فِکْرا وَنَظَرى عِبَرا؛ 

"کنزالفوائد،صفحه 184"

 

 

هفت چیزی که به آن سفارش شده است.  هفت چیزی که به آن سفارش شده است.  هفت چیزی که به آن سفارش شده است.

 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند خداوند مرا به هفت چیز سفارش کرده است.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:
پروردگارم هفت چیز را به من سفارش فرمود:اخلاص در نهان و آشکار، گذشت ازکسى که به من ظلم نموده، بخشش به کسى که مرا محروم کرده، رابطه با کسى که با من قطع رابطه کرده، و سکوتم همراه با تفکّر و نگاهم براى عبرت باشد.
 متن حدیث:
 اَوصانى رَبّى بِسَبعٍ: اَوصانى بِالاِْخلاصِ فِى السِّرِّ وَ الْعَلانیَةِ وَ اَناَعْفُوَ عَمَّن ظَلَمَنى و اُعْطىَ مَن حَرَمَنى و اَصِلَ مَنْ قَطَعَنى و اَن یَکونَ صَمْتى فِکْرا وَنَظَرى عِبَرا؛ 
"کنزالفوائد،صفحه 184"
 
 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند خداوند مرا به هفت چیز سفارش کرده است.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:
پروردگارم هفت چیز را به من سفارش فرمود:اخلاص در نهان و آشکار، گذشت ازکسى که به من ظلم نموده، بخشش به کسى که مرا محروم کرده، رابطه با کسى که با من قطع رابطه کرده، و سکوتم همراه با تفکّر و نگاهم براى عبرت باشد.
 متن حدیث:
 اَوصانى رَبّى بِسَبعٍ: اَوصانى بِالاِْخلاصِ فِى السِّرِّ وَ الْعَلانیَةِ وَ اَناَعْفُوَ عَمَّن ظَلَمَنى و اُعْطىَ مَن حَرَمَنى و اَصِلَ مَنْ قَطَعَنى و اَن یَکونَ صَمْتى فِکْرا وَنَظَرى عِبَرا؛ 
"کنزالفوائد،صفحه 184"
 

 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند خداوند مرا به هفت چیز سفارش کرده است.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:

پروردگارم هفت چیز را به من سفارش فرمود: اخلاص در نهان و آشکار، گذشت ازکسى که به من ظلم نموده، بخشش به کسى که مرا محروم کرده، رابطه با کسى که با من قطع رابطه کرده، و سکوتم همراه با تفکّر و نگاهم براى عبرت باشد.

 متن حدیث:

 اَوصانى رَبّى بِسَبعٍ: اَوصانى بِالاِْخلاصِ فِى السِّرِّ وَ الْعَلانیَةِ وَ اَناَعْفُوَ عَمَّن ظَلَمَنى و اُعْطىَ مَن حَرَمَنى و اَصِلَ مَنْ قَطَعَنى و اَن یَکونَ صَمْتى فِکْرا وَنَظَرى عِبَرا؛ 

"کنزالفوائد،صفحه 184"

 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند خداوند مرا به هفت چیز سفارش کرده است.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:

پروردگارم هفت چیز را به من سفارش فرمود: اخلاص در نهان و آشکار، گذشت ازکسى که به من ظلم نموده، بخشش به کسى که مرا محروم کرده، رابطه با کسى که با من قطع رابطه کرده، و سکوتم همراه با تفکّر و نگاهم براى عبرت باشد.

 متن حدیث:

 اَوصانى رَبّى بِسَبعٍ: اَوصانى بِالاِْخلاصِ فِى السِّرِّ وَ الْعَلانیَةِ وَ اَناَعْفُوَ عَمَّن ظَلَمَنى و اُعْطىَ مَن حَرَمَنى و اَصِلَ مَنْ قَطَعَنى و اَن یَکونَ صَمْتى فِکْرا وَنَظَرى عِبَرا؛ 

"کنزالفوائد،صفحه 184"

 

© 2011 Designed and Developed By Jalil Aryan