عزیزان می توانند نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را در موضوعات مختلف برنامه های پایگاه مقاومت بسیج نبوت کارکنان دانشگاه را به آدرس پست الکترونیکی s_basij@sbu.ac.ir ارسال نمایند.
بدیهی است با بهره مندی از نظرات و ایده های شما عزیزان در رفع کاستی ها و بهبود برنامه های پایگاه موفق تر خواهیم بود.
 
پایگاه مقاومت بسیج نبوت کارکنان

© 2011 Designed and Developed By Jalil Aryan